CN
CN EN

定量PCR试剂盒

该试剂盒提供PCR反应所需要的酶和缓冲液,搭配DBS-qPCR芯片使用,针对以下检测方法:

1.SYBR Green I dye chemistry;

2.TaqMan 探针法(待加)


可以实现以下类型的扩增:

1.One-step RT-PCR for RNA;

2.Two-step RT-PCR for RNA;

3.DNA/cDNA


马会传真图2019年第六期马会传真